Integritetspolicy

1. Definitioner

2. Namn och adress till personuppgiftsansvarig

3. Samling av allmänna data och information

4. Din enhet och plats

5. Registrering på vår hemsida

6. Förteckning över grundläggande data om branschövergripande deltagare inom alla verksamhetsområden

7. Prenumeration på våra nyhetsbrev

8. Nyhetsbrevspårning

9. Kontaktmöjlighet via webbplatsen

10. Rutinmässig radering och blockering av personuppgifter

11. Den registrerades rättigheter

12. Dataskydd för arbetsansökningar och ansökningsförfaranden

13. Dataskyddsbestämmelser om ansökan och användning av tredje part

14. Rättslig grund för bearbetningen

15. Period för vilken personuppgifterna ska lagras

16. Tillhandahållande av personuppgifter som lagstadgade eller avtalsenliga krav Krav som krävs för att ingå kontrakt Den registrerades skyldighet att lämna personuppgifter möjliga följder av misslyckande att tillhandahålla sådan information

17. Förekomsten av automatiserat beslutsfattande

18. Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet

19. Sekretesspolicy ändras; återanvända

Vi är mycket glada över att du har visat intresse för vårt företag. Dataskydd har en särskilt hög prioritet för förvaltningen av SC CYLEX TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI SRL. Användningen av webbsidorna till SC CYLEX TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI SRL är möjlig utan några uppgifter om personuppgifter. Om en registrerad emellertid vill använda särskilda företagstjänster via vår hemsida, kan behandling av personuppgifter bli nödvändigt. Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig och det finns ingen lagstadgad grund för sådan behandling, erhåller vi vanligtvis samtycke från den registrerade.

Behandling av personuppgifter, t.ex. namn, adress, e-postadress eller telefonnummer till en registrerad ska alltid överensstämma med GDPR, och i enlighet med det landsspecifika dataskyddet regler som gäller för SC CYLEX TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI SRL. Med hjälp av denna dataskyddsdeklaration vill vårt företag informera allmänheten om arten, omfattningen och syftet med de personuppgifter vi samlar in, använder och behandlar. Vidare informeras de registrerade med hjälp av denna dataskyddsdeklaration om de rättigheter de har rätt till.

Som kontrollant har SC CYLEX TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI SRL genomfört många tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa det fullständigaste skyddet av personuppgifter som behandlas via denna webbplats. Internetbaserade dataöverföringar kan emellertid i princip ha säkerhetsbrister, så absolut skydd kan inte garanteras. Av denna anledning är varje registrerad fri att överföra personuppgifter till oss via alternativa medel, t.ex. via telefon och för att ange om han / hon inte vill att denna information ska publiceras.

1. Definitioner

Dataskyddsdeklarationen från SC CYLEX TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI SRL grundar sig på de villkor som används av den europeiska lagstiftaren för antagandet av GDPR. Vårt dataskyddsdeklaration ska vara läsligt och förståeligt för allmänheten, såväl som våra kunder och affärspartner. För att säkerställa detta vill vi först förklara den terminologi som används.

I den här dataskyddsdeklarationen använder vi bland annat följande termer:

a) Personuppgifter: varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad en registrerad), varvid en identifierbarfysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet

b) Nedan kallad en registrerad: Uppgiftspersonen är någon identifierad eller identifierbar fysisk person vars personuppgifter behandlas av den registeransvarige som ansvarar för behandlingen.

c) behandling: en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring

d) begränsning av behandling : markering av lagrade personuppgifter med syftet att begränsa behandlingen av dessa i framtiden

e) profilering : varje form av automatisk behandling av personuppgifter som består i att dessa personuppgifter används för att bedöma vissa personliga egenskaper hos en fysisk person, i synnerhet för att analysera eller förutsäga denna fysiska persons arbetsprestationer, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, pålitlighet, beteende, vistelseort eller förflyttningar

f)  pseudonymisering : behandling av personuppgifter på ett sätt som innebär att personuppgifterna inte längre kan tillskrivas en specifik registrerad utan att kompletterande uppgifter används, under förutsättning att dessa kompletterande uppgifter förvaras separat och är föremål för tekniska och organisatoriska åtgärder som säkerställer att personuppgifterna inte tillskrivs en identifierad eller identifierbar fysisk person

g) personuppgiftsansvarig : en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter; om ändamålen och medlen för behandlingen bestäms av unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt kan den personuppgiftsansvarige eller de särskilda kriterierna för hur denne ska utses föreskrivas i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt

h) personuppgiftsbiträde : en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

i) mottagare : en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ till vilket personuppgifterna utlämnas, vare sig det är en tredje part eller inte; offentliga myndigheter som kan komma att motta personuppgifter inom ramen för ett särskilt uppdrag i enlighet med unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt ska dock inte betraktas som mottagare; offentliga myndigheters behandling av dessa uppgifter ska vara förenlig med tillämpliga bestämmelser för dataskydd beroende på behandlingens syfte

j) tredje part : en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller organ som inte är den registrerade, den personuppgiftsansvarige, personuppgiftsbiträdet eller de personer som under den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets direkta ansvar är behöriga att behandla personuppgifterna

k) samtycke av den registrerade: varje slag av frivillig, specifik, informerad och otvetydig viljeyttring, genom vilken den registrerade, antingen genom ett uttalande eller genom en entydig bekräftande handling, godtar behandling av personuppgifter som rör honom eller henne

2. Namn och adress till personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig i den allmänna databeskrivningsförordningen (GDPR), andra lagar om dataskydd som är tillämpliga i Europeiska unionens medlemsstater och andra bestämmelser som rör dataskydd är:

SC CYLEX TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI SRL

Palota 119 / A

417516 Palota

Romania

E-post: info@hitta-oppna.se

Hemsida: https://hitta-oppna.se/

Vårt företagskatalog erbjuder företag och juridiska personer, inklusive frilansare och egenföretagare, möjlighet att lista sina uppgifter i vår katalog gratis. Inte alla uppgifter omfattas av Allmänna databeskyddsförordningen, till exempel när det gäller juridiska personer eller fiktiva namn är dessa dataskyddsvillkor inte giltiga för sådana typer av listor.

Om du märker att vi bryter mot några av dina juridiska rättigheter avseende ett av våra listor, dela det här direkt med oss via e-post på info@hitta-oppna.se   . Vi är fast beslutna att snabbt radera varje problematisk notering. Faktum är att om dessa listor kan användas korrekt i en offentlig företags katalog gäller våra dataskyddsvillkor endast för offentliga listor i vår företags katalog.

3. Samling av allmänna data och information

Webbplatsen för SC CYLEX TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI SRL samlar in en serie allmänna data och information när en registrerad eller ett automatiskt system samlar upp webbplatsen. Denna generella data och information lagras i serverns loggfiler. Samlat kan vara (1) de webbläsartyper och versioner som används, (2) operativsystemet som används av åtkomstsystemet, (3) den webbplats från vilken ett åtkomstsystem når vår webbplats (så kallade hänvisningar), (4) suben webbplatser, (5) datum och tid för tillgång till Internet-webbplatsen, (6) en Internetprotokolladress (IP-adress) och (7) annan liknande data och information som kan användas vid angrepp på vår information teknologisystem.

Vid användning av denna generella data och information drar SC CYLEX TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI SRL inga slutsatser om den registrerade. Snarare behövs denna information för att (1) leverera innehållet på vår hemsida korrekt, (2) optimera innehållet på vår hemsida samt dess annonsering, (3) säkerställa långsiktig lönsamhet för våra informationsteknologisystem och webbplatsteknik , och (4) ge brottsbekämpande myndigheter den information som behövs för brottmål vid en cyberattack. Därför analyserar SC CYLEX TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI SRL statistiskt anonymt uppsamlade data och information för att öka datasäkerheten och datasäkerheten i vårt företag och för att säkerställa en optimal skyddsnivå för de personuppgifter vi behandlar. Den anonyma data i serverns loggfiler lagras separat från alla personuppgifter som tillhandahålls av en registrerad.

4. Din enhet och plats

När du besöker våra webbplatser får vi information om din plats baserat på IP-adress och / eller Internetleverantör eller din mobiloperatör. Om du besöker våra webbplatser från en mobil enhet skickar den enheten data om din plats baserat på dina telefoninställningar. Vi kommer att be dig att logga in innan vi använder GPS eller andra verktyg för att identifiera din exakta plats. Om du använder mobiltelefon eller surfplatta kan våra webbplatser vara beroende av platsbaserade tjänster, till exempel ditt globala positionssystem ("GPS") för att informera dig om företag nära din nuvarande plats automatiskt eller på begäran. Sådana platsbaserade funktioner ställs som standard. Du kan deaktivera eller återaktivera dessa funktioner i inställningarna för din respektive enhet. Vi får bara samla in uppgifter om din plats om du slår på sådana platstjänster. Uppgifterna om din plats kommer att anonymiseras efter din förfrågan. Det här identifierar inte din enhet eller dig. Vi kan dock bearbeta din platsinformation tillsammans med din personliga information om du har gett ditt samtycke.

5. Registrering på vår hemsida

Den registrerade har möjlighet att registrera sig på regulatorns webbplats med angivande av personuppgifter. De personuppgifter som skickas till regulatorn är resultatet av det formulär som användes vid registrering. De personuppgifter som registrerats av den registrerade samlas in och lagras uteslutande för kontrollanvändarens interna användning och för egna ändamål. Styrenheten kan begära överföring till en eller flera processorer (t ex en pakettjänst) som också använder personuppgifter för ett internt syfte som kan hänföras till kontrollenheten.

Registreringen av den registrerade, med frivillig uppgift om personuppgifter, syftar till att ge den registeransvarige möjlighet att erbjuda det registrerade innehållet eller tjänster som endast kan erbjudas till registrerade användare på grund av den aktuella saken. Registrerade personer kan när som helst ändra de personuppgifter som anges under registreringen eller helt att radera dem från registeransvarigas data.

Den registeransvarige ska när som helst tillhandahålla information på begäran till varje registrerad om vilka personuppgifter som lagras om den registrerade. Dessutom ska den registeransvarige korrigera eller radera personuppgifter på begäran eller uppgift om den registrerade, om det inte finns lagstadgade lagringsskyldigheter. En dataskyddspersonal som är särskilt utsedd i denna dataskyddsdeklaration samt hela den registeransvariges anställda är tillgänglig för den registrerade i detta avseende som kontaktpersoner.

Alla våra anställda, som är inblandade i behandlingen och användningen av dina personuppgifter, omfattas av sekretessvillkor, inte bara under anställning utan efter upphörande inom vårt företag.

6. Förteckning över grundläggande data om branschövergripande deltagare inom alla verksamhetsområden

Vi publicerar affärsrelaterade uppgifter om branschövergripande deltagare inom alla verksomhetsområden. Dessa uppgifter finns i flera offentliga källor och är tillgängliga för allmänheten. Insamling, lagring och registrering av personuppgifter till affärsrelaterade ändamål är tillåtet enligt artikel 6 punkt 1 bokstav f GDPR. Allmänheten är interesserad av att snabbt och enkelt få tillgång till den mest omfattande och uppdaterade informationen om alla yrkesgrupper. Cylex gör dessa uppgifter tillgänglig för användare via de portaler den hanterar.

 • Datakategorier
 • stamdata (beteckning, efternamn, förnamn, rättslig status, titel)
 • kontaktuppgifter (adress, telefonnummer, fax, e-post, webbsida), hovedkontorsadress, arbetsplatsadress;
 • kvalifikationer;
 • verksamhetsområde;
 • tjänster som tillhandahålls
 • tillverkade och / eller marknadsförda produkter
 • Datakälla

Informationen som visas på vår webbplats kommer från:

 • registrering av respektive deltagare;
 • från offentliga källor
 • från tredje part, som fx. listing-leverantörföretag som vi samarbetar med. 

Vi förstår att offentliga källor betyder särskilt webbplatser, offentligt tillgängliga onliekataloger, företagsregister, pressmeddelanden etc.

Syftet med att extrahera data från dessa källor är att säkerställa riktighet, noggrannhet och integritet i enlighet med artikel 5 punkt 1 bokstav d GDPR samt utarbetande eller indgående av ett avtal enligt artikel 6 punkt 1 bokstav b GDPR och för möjlig intressebaserad direktreklam enligt artikel 6 punkt 1 bokstav f GDPR.

 • Syften med dataanvändning
 • tillhandahålla information om tjänsterna och produkterna från alla branschövergripande deltagare till våra användare; främja möjligheten att välja  proffs som uppfyller användarens behov
 • att göra det möjligt för de flesta deltagare att marknadsföras via våra portaler;
 • at göra det möjligt för användare och deltagare att uttrycka och dela med sig av sina erfarenheter av de tjänster som erbjuds;
 • att uppnå prestandatranparens inom alla professionella, ekonomiska och kommersiella områden.
 • Rättslig grund

Artikel 6 para. 1 bokstav f GDPR

Legitimt intresse: i onlinemiljön finns det ett stort intresse av att få information om företag och proffs så snabbt, effektivt, transparent och systematiskt som möjligt. Det är därför vi vill hjälpa användarna att förse dem med fuldständig data på ett strukturerat och i en form som är så allmänt tillgänglig som möjligt. Vårt intresse är erbjuda allmänheten så fuldständiga företagsregister som möjligt.

 • Lagringstid för data
 • kontinuerligt tills den rättsliga grunden upphör att gälla; vanligtvis fram till slutet av yrkesverksamheten eller fram till begäran om radering.

7. Prenumeration på våra nyhetsbrev

På webbplatsen för SC CYLEX TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI SRL får användarna möjlighet att anmäla sig till vårt eller vår partners nyhetsbrev. SC CYLEX TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI SRL informerar sina kunder och affärspartners regelbundet genom ett nyhetsbrev om företagserbjudanden, information och nyheter. Företagets nyhetsbrev får endast mottas av den registrerade om (1) den registrerade har en giltig e-postadress och (2) den registrerade registrerar sig för nyhetsbrevet. Av säkerhetsskäl kommer ett bekräftelsemail skickas till den e-postadress som registrerats av en registrerad för första gången för nyhetsbrevsförsändelse, av juridiska skäl, i dubbeloptagningsförfarandet. Denna bekräftelse e-post används för att bevisa om ägaren till e-postadressen som den registrerade är behörig att få nyhetsbrevet.

Under registreringen för nyhetsbrevet lagrar vi även IP-adressen till det datorsystem som tilldelats av Internetleverantören (ISP) och används av den registrerade vid registreringstidpunkten samt datum och tid för registreringen. Samlingen av dessa uppgifter är nödvändig för att undersöka möjlig missbruk av den registrerades information.

Prenumerationen på vårt nyhetsbrev kan när som helst avslutas av den registrerade. Samtycket till lagring av personuppgifter, som den registrerade har gett för att skicka nyhetsbrevet, kan återkallas när som helst. I syfte att återkalla samtycke finns en motsvarande länk i varje nyhetsbrev. Det är också möjligt att avbryta prenumerationen från nyhetsbrevet när som helst direkt på regulatorns hemsida eller att meddela det till regulatorn på ett annat sätt.

8. Nyhetsbrevspårning

Nyhetsbrevet till SC CYLEX TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI SRL innehåller så kallade spårningspixlar. En spårningspixel är en miniatyrbild som är inbäddad i sådana e-postmeddelanden, som skickas i HTML-format för att aktivera loggfilinspelning och analys. Detta möjliggör en statistisk analys av framgång eller misslyckande av marknadsföringskampanjer online. Baserat på den inbäddade spårningspixeln kan SC CYLEX TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI SRL se om och när ett e-postmeddelande öppnades av en registrerad, och vilka länkar i e-posten uppringdes av registrerade.

Sådana personuppgifter som samlats in i spårningspixlarna i nyhetsbrev lagras och analyseras av regulatorn för att optimera leverans av nyhetsbrevet samt att anpassa innehållet i framtida nyhetsbrev ännu bättre till den registreras intressen. Dessa personuppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part. Uppgiftslämnarna är när som helst berättigade att upphäva respektive separat försäkran om samtycke utfärdad genom dubbeloptagningsförfarandet. Efter en återkallelse kommer dessa personuppgifter att raderas av regulatorn. SC CYLEX TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI SRL anser automatiskt att återkallandet av nyhetsbrevet är återkallat.

9. Kontaktmöjlighet via webbplatsen

Webbplatsen för SC CYLEX TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI SRL innehåller information som möjliggör snabb elektronisk kontakt till vårt företag, samt direkt kommunikation med oss, som också innehåller en allmän adress för den sk e-postadressen (e-postadressen). Om en registrerad kontaktar kontrollanten via e-post eller via en kontaktformulär lagras de personuppgifter som överförs av den registrerade automatiskt. Sådana personuppgifter som överförs på frivillig basis av en registrerad till datatillsynsmannen lagras i syfte att behandla eller kontakta den registrerade. Det finns ingen överföring av dessa personuppgifter till tredje part.

Dessutom kan våra besökare kontakta de företag som registrerats hos oss via e-post eller via ett kontaktformulär. Innehållet i dessa e-postmeddelanden sparas endast tillfälligt, om det behövs, under en kort tid på vår mailserver i krypterad form.

10. Rutinmässig radering och blockering av personuppgifter

Den registeransvarige ska behandla och lagra personuppgifter hos den registrerade endast under den period som är nödvändig för att uppnå syftet med lagring eller i den mån det beviljas av den europeiska lagstiftaren eller andra lagstiftare i lagar eller förordningar som regulatorn är föremål för till.

Om lagringsformen inte är tillämplig eller om en lagringsperiod som föreskrivs av den europeiska lagstiftaren eller annan behörig lagstiftare löper ut, är personuppgifter rutinmässigt blockerade eller raderade i enlighet med rättsliga krav.

11. Den registrerades rättigheter

a) Rätt till bekräftelse

Varje registrerad person ska ha rättighet som beviljats av den europeiska lagstiftaren för att få från den registeransvarige bekräftelsen om huruvida personuppgifter om honom eller henne behandlas eller inte. Om en registrerad vill utnyttja denna rätt till bekräftelse kan han / hon när som helst kontakta vår dataskyddspersonal eller annan anställd hos den registeransvarige.

b) Rätt till åtkomst

Varje registrerad person ska ha rättighet som beviljats ​​av den europeiska lagstiftaren för att från den registeransvarige få gratis information om hans eller hennes personuppgifter som lagras när som helst och en kopia av denna information. Dessutom ger de europeiska direktiven och förordningarna den registrerade tillgång till följande uppgifter:

- Syftet med behandlingen

- kategorier av berörda personuppgifter

- Mottagarna eller kategorierna av mottagare till vilka personuppgifterna har eller kommer att avslöjas, särskilt mottagare i tredje land eller internationella organisationer.

- Om möjligt, den planerade perioden för vilken personuppgifterna ska lagras eller, om det inte är möjligt, de kriterier som används för att bestämma den perioden, Förekomsten av rätten att begära av kontrollen att rätta till eller radera personuppgifter eller begränsa behandlingen av personuppgifter om den registrerade eller motsätta sig sådan behandling.

- Förekomsten av rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet

- Om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade, all tillgänglig information om källan.

- Förekomsten av automatiserade beslutsfattande verktyg, inklusive profilering, som avses i artikel 22.1 och 22.4 i GDPR och, åtminstone i dessa fall, meningsfull information om den aktuella logiken, liksom betydelsen och planen Konsekvenser av sådan behandling för den registrerade.

- Vidare ska den registrerade ha rätt att få information om huruvida personuppgifter överförs till ett tredje land eller till en internationell organisation. Om så är fallet ska den registrerade ha rätt att informeras om lämpliga skyddsåtgärder i samband med överföringen.

- Om en registrerad vill utnyttja denna rätt till åtkomst, kan han eller hon när som helst kontakta vår dataskyddspersonal eller annan anställd hos den registeransvarige.

c) Rätt till rättelse

- Den registrerade ska ha rätt att av den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör honom eller henne rättade. Med beaktande av ändamålet med behandlingen, ska den registrerade ha rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter, bland annat genom att tillhandahålla ett kompletterande utlåtande.

- Om en registrerad önskar utöva denna rätt till rättelse kan han / hon när som helst kontakta vår dataskyddspersonal eller annan anställd hos den registeransvarige.

d) Rätt till radering ("rätten att bli bortglömd")

Den registrerade ska ha rätt att av den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål få sina personuppgifter raderade och den personuppgiftsansvarige ska vara skyldig att utan onödigt dröjsmål radera personuppgifter om något av följande gäller:

- Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats.

- Den registrerade återkallar det samtycke på vilket behandlingen grundar sig enligt artikel 6.1 a eller artikel 9.2 a och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen. ,

- Den registrerade invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.1 och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre, eller den registrerade invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.2.

- Personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt.

- Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av.

- Personuppgifterna har samlats in i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster, i de fall som avses i artikel 8.1

Om en av de ovan nämnda skälen gäller och en registrerad önskar begära radering av personuppgifter lagrade av SC CYLEX TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI SRL, kan han eller hon när som helst kontakta vår dataskyddspersonal eller annan anställd hos regulatorn.

För att förhindra att informationen återkommer på vår hemsida har regulatorn en särskild databas (Blacklist) där han / hon lagrar denna information. Den registrerade har rätt att begära att uppgifterna raderas också.

Dataskyddsansvarig för SC CYLEX TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI SRL eller annan anställd ska omedelbart se till att utplåningsförfrågan omedelbart efterlevs.

Om personuppgifter av någon anledning har offentliggjorts och registeransvarige enligt artikel 17.1 är skyldig att radera personuppgifterna, ska den registeransvarige, med hänsyn till tillgänglig teknologi och kostnaderna för genomförandet, vidta rimliga åtgärder, inklusive tekniska åtgärder , för att informera andra kontrollanter som behandlar de personuppgifter som den registrerade har begärt radering av sådana kontrollanter av eventuella länkar till eller kopiering eller replikering av dessa personuppgifter, såvitt inte behandling krävs.

e) Rätt till begränsning av behandling

Den registrerade ska ha rätt att av den personuppgiftsansvarige kräva att behandlingen begränsas om något av följande alternativ är tillämpligt:

- Den registrerade bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger den personuppgiftsansvarige möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.

- Behandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig att personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av deras användning.

- Den personuppgiftsansvarige behöver inte längre personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men den registrerade behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

- Den registrerade har invänt mot behandling i enlighet med artikel 21.1 i väntan på kontroll av huruvida den personuppgiftsansvariges berättigade skäl väger tyngre än den registrerades berättigade skäl.

- Om en av ovannämnda villkor är uppfyllda och en registrerad önskar begära begränsning av behandlingen av personuppgifter som lagras av SC CYLEX TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI SRL, kan han eller hon när som helst kontakta vår dataskyddspersonal eller annan anställd av styrenheten. Dataskyddsansvarig för SC CYLEX TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI SRL eller annan anställd kommer att ordna begränsningen av behandlingen.

f) Rätt till dataportabilitet

Den registrerade ska ha rätt att få ut de personuppgifter som rör honom eller henne och som han eller hon har tillhandahållit den personuppgiftsansvarige i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att den personuppgiftsansvarige som tillhandahållits personuppgifterna hindrar detta, om

a) behandlingen grundar sig på samtycke enligt artikel 6.1 a eller artikel 9.2 a eller på ett avtal enligt artikel 6.1 b, och

b) behandlingen sker automatiserat.

Vid utövandet av sin rätt till dataportabilitet i enlighet med punkt 1 ska den registrerade ha rätt till överföring av personuppgifterna direkt från en personuppgiftsansvarig till en annan, när detta är tekniskt möjligt.

Vid utövandet av hans eller hennes rätt till dataöverföring enligt artikel 20.1 i GDPR ska den registrerade ha rätt att få personuppgifter som sänds direkt från en kontroller till en annan, om det är tekniskt möjligt och när det inte gör det negativt påverka andras rättigheter och friheter.

För att försäkra sig rätten till dataportabilitet kan den registrerade när som helst kontakta den dataskyddspersonal som utses av SC CYLEX TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI SRL eller annan anställd.

g) Rätt att göra invändningar

Den registrerade ska, av skäl som hänför sig till hans eller hennes specifika situation, ha rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter avseende honom eller henne som grundar sig på artikel 6.1 e eller f, inbegripet profilering som grundar sig på dessa bestämmelser. Den personuppgiftsansvarige får inte längre behandla personuppgifterna såvida denne inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

SC CYLEX TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI SRL ska inte längre behandla personuppgifterna i händelse av invändningen, såvida vi inte kan visa tvingande legitima grunder för behandlingen som bryter mot den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller för etablering, övning eller försvar av rättsliga krav.

Om SC CYLEX TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI SRL behandlar personuppgifter för direkt marknadsföring ska den registrerade ha rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter om honom eller henne för sådan marknadsföring. Detta gäller profilering i den mån det är relaterat till sådan direktmarknadsföring. Om den registrerade protesterar mot SC CYLEX TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI SRL till behandlingen för direktmarknadsändamål, kommer SC CYLEX TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI SRL inte längre att behandla personuppgifterna för dessa ändamål.

Dessutom har den registrerade rätten att motsätta sig behandling av personuppgifter om honom eller henne av SC CYLEX TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI SRL för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål med anledning av hans eller hennes speciella situation i enlighet med artikel 89.1 i GDPR, om inte behandlingen är nödvändig för utförandet av en uppgift som utförs av skäl av allmänt intresse.

För att utöva rätten till invändning kan den registrerade direkt kontakta dataskyddsansvarig för SC CYLEX TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI SRL eller annan anställd. Dessutom är den registrerade fritt i samband med användningen av informationssamhällets tjänster, och trots direktiv 2002/58 / EG, att använda sin rätt att göra invändningar via automatiska medel med hjälp av tekniska specifikationer.

h) Automatiserat individuellt beslutsfattande, inbegripet profilering

Den registrerade ska ha rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering, vilket har rättsliga följder för honom eller henne eller på liknande sätt i betydande grad påverkar honom eller henne (1) är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige (2) tillåts enligt unionsrätten eller en medlemsstats nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av och som fastställer lämpliga åtgärder till skydd för den registrerades rättigheter, friheter och berättigade intressen, eller (3) grundar sig på den registrerades uttryckliga samtycke.

Om beslutet (1) är nödvändigt för ingående eller utförande av ett avtal mellan den registrerade och en registeransvarig, eller (2) den är baserad på den registrerades uttryckliga samtycke, ska SC CYLEX TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI SRL vidta lämpliga åtgärder för att skydda den registrerades rättigheter och friheter och berättigade intressen, åtminstone rätten att erhålla mänsklig intervention hos den registeransvarige, för att uttrycka sin åsikt och bestrida beslutet.

Om den registrerade vill utöva sina rättigheter avseende automatiserat individuellt beslutsfattande kan han eller hon när som helst kontakta vår dataskyddspersonal från SC CYLEX TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI SRL eller en annan anställd hos den registeransvarige.

i) Rätt att återkalla samtycke om dataskydd

Varje registrerad person ska ha rättighet som beviljats av den europeiska lagstiftaren att när som helst återkalla sitt samtycke till behandling av hans eller hennes personuppgifter.

Om den registrerade vill utnyttja rätten att återkalla samtycket kan han eller hon direkt när som helst kontakta vår dataskyddspersonal hos SC CYLEX TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI SRL eller en annan anställd hos regulatorn.

12. Dataskydd för arbetsansökningar och ansökningsförfaranden

Den registeransvarige ska samla och behandla personuppgifter för sökande i syfte att behandla arbetsansökningsförfarandet. Bearbetningen kan också utföras elektroniskt. Detta gäller i synnerhet om en sökande skickar motsvarande ansökningsdokument per e-post eller via en webbformulär på webbplatsen till den registeransvarige. Om den registeransvarige slutar ett anställningsavtal med en sökande lagras de inlämnade uppgifterna för att behandla anställningsförhållandet i enlighet med lagkraven. Om inget anställningsavtal ingåtts med den registeransvariges sökande, ska ansökningsdokumentet automatiskt raderas två månader efter det att vägran om anmälan har anmälts, förutsatt att ingen annan legitim intressen hos den registeransvarige motsätter sig raderingen. Annat berättigat intresse för detta förhållande är t.ex. en bevisbörda i ett förfarande enligt den allmänna likabehandlingslagen.

13. Dataskyddsbestämmelser om ansökan och användning av tredje part

13.1 Dataskyddsbestämmelser om tillämpning och användning av Facebook

På denna webbplats har regulatorn inbyggda komponenter i företaget Facebook. Facebook är ett socialt nätverk.

Ett socialt nätverk är en plats för sociala möten på Internet, ett internetgemenskap som vanligtvis tillåter användare att kommunicera med varandra och interagera i virtuellt utrymme. Ett socialt nätverk kan fungera som en plattform för utbyte av åsikter och erfarenheter, eller göra det möjligt för Internetgemenskapen att tillhandahålla personlig eller företagsrelaterad information. Facebook tillåter sociala nätverk användare att inkludera skapandet av privata profiler, ladda upp foton och nätverk genom vänförfrågningar.

Operationsföretaget Facebook är Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Om en person bor utanför Förenta staterna eller Kanada, är kontrollanten Facebook Ireland Ltd., 4 Canal Grande, Canal Grande, Dublin 2, Irland.

Vid varje uppringning till en av de enskilda sidorna på denna internetwebbplats, som drivs av regulatorn och i vilken en Facebook-komponent (Facebook-plugin-moduler) integrerades, är webbläsaren på den registrerade informationstekniska systemet automatiskt uppmanas att ladda ner visning av motsvarande Facebook-komponent från Facebook via Facebook-komponenten. En översikt över alla Facebook Plug-ins kan nås under

https://developers.facebook.com/docs/plugins . Under det här tekniska förfarandet görs Facebook uppmärksam på vilken specifik underwebbplats på vår webbplats som besökaren besökte.

Om den registrerade är inloggad samtidigt på Facebook, upptäcker Facebook varje uppringning till vår hemsida av den registrerade och under hela vistelsens längd på vår hemsida - vilken specifik webbplats på vår Internet Sidan har besökts av den registrerade. Denna information samlas in via Facebook-komponenten och är associerad med den registrerades Facebook-konto. Om den registrerade klickar på en av de Facebook-knappar som är integrerade i vår hemsida, t.ex. "Gilla" -knappen, eller om den registrerade skickar en kommentar, matchar Facebook den här informationen med den personliga Facebook-användarkontot för den registrerade och lagrar personuppgifterna.

Facebook mottar alltid via Facebook-komponenten information om ett besök på vår webbplats av den registrerade, när den registrerade är inloggad samtidigt på Facebook under tiden för uppringningen till vår webbplats. Detta inträffar oavsett om den registrerade klickar på Facebook-komponenten eller inte. Om sådan överföring av information till Facebook inte är önskvärd för den registrerade, kan han eller hon förhindra detta genom att logga ut från sitt Facebook-konto innan en uppringning till vår hemsida görs.

Dataskyddsguiden publicerad av Facebook, som finns tillgänglig på https://facebook.com/about/privacy/ , ger information om insamling, behandling och användning av personuppgifter via Facebook. Dessutom förklaras det där vilka inställningsalternativ Facebook erbjuder för att skydda den registrerades integritet. Dessutom är olika konfigurationsalternativ tillgängliga för att eliminera dataöverföring till Facebook. Dessa applikationer kan användas av den registrerade för att eliminera en dataöverföring till Facebook.

13.2 Dataskyddsbestämmelser om tillämpning och användning av Google AdSense

På denna webbplats har regulatorn integrerat Google AdSense. Google AdSense är en onlinetjänst som tillåter placering av annonsering på webbplatser från tredje part. Google AdSense bygger på en algoritm som väljer annonser som visas på webbplatser från tredje part för att matcha innehållet på respektive tredjepartswebbplats. Google AdSense möjliggör en intressebaserad inriktning mot Internetanvändaren, som implementeras genom att generera enskilda användarprofiler.

Verksamhetsbolaget för Googles AdSense-komponent är Alphabet Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Syftet med Googles AdSense-komponent är integrationen av annonser på vår hemsida. Google AdSense placerar en cookie på den datasystemets informationsteknologisystem. Definitionen av cookies förklaras i vår Cookies policy. Med inställningen av kakan är Alphabet Inc. möjlig att analysera användningen av vår hemsida. Vid varje uppringning till en av de enskilda sidorna på den här webbplatsen, som drivs av regulatorn och i vilken en Google AdSense-komponent är integrerad, kommer Internet-webbläsaren på datateknologins system automatiskt att skicka data via Google AdSense-komponent i syfte att annonsera online och avveckla provisioner till Alphabet Inc. Under det här tekniska förfarandet får företaget Alphabet Inc. kunskap om personuppgifter, t.ex. den registrerade personens IP-adress, som tjänar alfabetet Inc., bland annat för att förstå besökarnas ursprung och klick och därefter skapa uppgörelser.

Den registrerade kan, som anges i vår Cookies policy, förhindra att cookies ställs in via vår webbplats när som helst genom en motsvarande justering av den webbläsare som används och därmed permanent neka inställningen av cookies. En sådan anpassning till den använda webbläsaren skulle också hindra Alphabet Inc. från att ställa in en cookie på den datasystemets datatekniska system. Dessutom kan cookies som redan används av Alphabet Inc. raderas när som helst via en webbläsare eller andra program.

Vidare använder Google AdSense också sk sporingspixlar. En spårningspixel är en miniatyrbild som är inbäddad i webbsidor för att möjliggöra en loggfilinspelning och en loggfilanalys genom vilken en statistisk analys kan utföras. Baserat på de inbäddade spårningspixlarna kan Alphabet Inc. bestämma om och när en webbplats öppnades av en registrerad, och vilka länkar som klickades på av den registrerade. Spårningspixlar tjänar bland annat att analysera besökarnas flöde på en webbplats.

Genom Google AdSense överförs personuppgifter och information, som även innehåller IP-adressen, och som är nödvändig för insamling och redovisning av de visade annonserna, till Alphabet Inc. i USA. Dessa personuppgifter lagras och bearbetas i USA. Alfabetet Inc. kan avslöja insamlade personuppgifter via detta tekniska förfarande till tredje part.

Google AdSense förklaras vidare under följande länk

https://www.google.com/intl/en/adsense/start/ .

13.3 Dataskyddsbestämmelser om tillämpning och användning av Google Analytics (med anonymiseringsfunktion)

På den här webbplatsen har kontrollanten integrerat komponenten i Google Analytics (med anonymiseringsfunktionen). Google Analytics är en webbanalystjänst. Webanalys är samling, samling och analys av data om besökarnas uppförande på webbplatser. En webbanalystjänst samlar bland annat uppgifter om den webbplats från vilken en person har kommit (den så kallade referenten), vilka undersidor som besöktes, eller hur ofta och under vilken tid en undersida visades. Webanalys används huvudsakligen för optimering av en webbplats och för att utföra en kostnads-nyttoanalys av Internet-reklam.

Operatören av Google Analytics-komponenten är Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

För webbanalys via Google Analytics använder regulatorn programmet "_gat. _anonymizeIp". Med hjälp av denna ansökan förkortas IP-adressen för den registrerades Internetanslutning av Google och anonymiseras när de kommer till våra webbplatser från en medlemsstat i Europeiska unionen eller en annan avtalsslutande stat till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Syftet med Google Analytics-komponenten är att analysera trafiken på vår webbplats. Google använder de samlade uppgifterna och informationen bland annat för att utvärdera användningen av vår webbplats och att tillhandahålla onlinerapporter som visar aktiviteterna på våra webbplatser och att tillhandahålla andra tjänster avseende användningen av vår webbplats för oss.

Google Analytics placerar en cookie på den registrerade informationsteknologisystemet. Definitionen av cookies förklaras i vår Cookies policy. Med inställningen av cookien kan Google analysera användningen av vår webbplats. Vid varje uppringning till en av de enskilda sidorna på den här webbplatsen, som drivs av regulatorn och i vilken en Google Analytics-komponent integrerades, kommer Internet-webbläsaren på datateknologins system automatiskt att skicka data via Google Analytics-komponent i syfte att annonsera online och avveckla provisioner till Google. Under det här tekniska förfarandet får företaget Google kunskap om personlig information, till exempel den registrerades IP-adress, som bland annat tjänar Google för att förstå besökarnas och klickens ursprung och därefter skapa uppgörelser för kommissionen.

The cookie is used to store personal information, such as the access time, the location from which the access was made, and the frequency of visits of our website by the data subject. With each visit to our Internet site, such personal data, including the IP address of the Internet access used by the data subject, will be transmitted to Google in the United States of America. These personal data are stored by Google in the United States of America. Google may pass these personal data collected through the technical procedure to third parties.

Den registrerade kan, som anges i vår Cookies policy, förhindra att cookies ställs in via vår webbplats när som helst genom en motsvarande justering av den webbläsare som används och därmed permanent neka inställningen av cookies. En sådan anpassning till den använda webbläsaren skulle också hindra Google Analytics från att ställa in en cookie på den datasystemets datatekniska system. Dessutom kan cookies som redan används av Google Analytics, när som helst raderas via en webbläsare eller andra program.

Dessutom har den registrerade möjligheten att invända mot en samling av data som genereras av Google Analytics, vilket är relaterat till användningen av denna webbplats, liksom behandlingen av dessa uppgifter av Google och chansen att utesluta sådana . För detta ändamål måste den registrerade hämta en webbläsaretillägg under länken https://tools.google.com/dlpage/gaoptout och installera den. Den här webbläsartillägget berättar Google Analytics via en JavaScript, att eventuella data och information om besök på internetsidor kanske inte överförs till Google Analytics. Installationen av webbläsartillägg betraktas som en invändning av Google. Om datatekniska datasystem senare raderas, formateras eller installeras, måste den registrerade ominstallera webbläsartillägg för att inaktivera Google Analytics. Om webbläsartillägget avinstallerades av den registrerade eller någon annan person som kan hänföras till deras kompetensområde eller är inaktiverad, är det möjligt att genomföra ominstallationen eller återaktiveringen av webbläsartilläggen.

Ytterligare information och gällande bestämmelser om dataskydd i Google kan hämtas under

https://www.google.com/intl/en/policies/privacy och under http://www.google.com/analytics/terms/us.html . Google Analytics förklaras vidare under följande länk https://www.google.com/analytics/ .

13.4 Dataskyddsbestämmelser om tillämpning och användning av Hotjar

Operatören ansvarig för databehandling har integrerat Hotjar på den här sidan. Hotjar är ett nytt, kraftfullt verktyg som avslöjar online-beteendet hos våra webbplatsens användare.

Med kombinationen av de två komponenterna A) Analys och B) Feedback får Hotjar-kunderna en "översikt" av hur webbplatsens besök kan vara trevligare och hur de kan förbättra sin prestanda.

Analysverktyget tillåter oss att övervaka användarens beteende (vad folk gör), medan feedbackverktyget gör att vi kan höra vad folk säger (röstanvändare / klient).

Företaget som hanterar Hotjar är Hotjar Ltd, Nivå 2, St Julians Business Center, 3 Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa.

Hotjar tillhandahåller en spårningskod som används för att samla in din information och skicka den till Hotjar's Ireland-servrar.

När du besöker en webbplats som använder Hotjar samlar spårningskoden automatiskt information om dina aktiviteter och lagrar dem på sina servrar för analys. Vilka cookies är vi, har vi redan förklarat i vår Cookies policy.

Vi samlar också information från de cookies som placeras av webbplatsen på din dator eller enhet.

Den personliga informationen om minderåriga samlas aldrig medvetet eller avsiktligt av Hotjar.

Den registrerade kan när som helst förhindra att cookies placeras via vår hemsida, vilket beskrivs i vår Cookies policy, genom en lämplig inställning av den använda webbläsaren och förbjuder därigenom permanent användning. En sådan inställning av webbläsaren kommer också att förbjuda Hotjar att placera en kaka på datasystemet hos den registrerade. Dessutom kan en uppsättning kakor Hotjar som redan är installerade raderas när som helst via webbläsare eller andra program.

Den insamlade informationen kan endast nås av specifika användare för Hotars kunds konto. Under vissa omständigheter kan Hotjar och Amazon webbtjänster komma åt denna information.

Med undantag av vad som anges i detta avsnitt, hyrs eller utlämnas inte dina personuppgifter av Hotjar till tredje part för egen användning.

Ytterligare information och Hotjars sekretesspolicy finns på följande adresser

https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy och https://www.hotjar.com/legal/policies/terms-of-service.

13.5 Dataskyddsbestämmelser om tillämpning och användning av Google Remarketing

På denna webbplats har regulatorn integrerat Googles remarketingtjänster. Google Remarketing är en funktion i Google AdWords, vilket gör det möjligt för ett företag att visa annonsering för Internetanvändare som tidigare har bott på företagets webbplats. Integreringen av Googles remarketing tillåter därför att ett företag skapar användarbaserad annonsering och därmed visar relevanta annonser till intresserade Internetanvändare.

Verksamhetsbolaget för Google Remarketing-tjänster är Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Syftet med Googles remarketing är införandet av intressentrelaterad annonsering. Med Google Remarketing kan vi visa annonser i Googles nätverk eller på andra webbplatser, som är baserade på individuella behov och anpassade till internetanvändarnas intressen.

Google Remarketing ställer in en cookie på den registrerade informationsteknologisystemet. Definitionen av cookies förklaras i vår Cookies policy. Med inställningen av cookien tillåter Google ett erkännande av besökaren på vår webbplats om han ringer upp på varandra följande webbsidor, som också är medlem i Googles annonsnätverk. Vid varje uppringning till en webbplats där tjänsten har integrerats av Googles remarketing identifieras den registrerade webbläsaren automatiskt med Google. Under det här tekniska förfarandet mottar Google personlig information, t.ex. användarens IP-adress eller surfningsbeteende, som Google bland annat använder för att införa intresse relevant annonsering.

Kakan används för att lagra personlig information, t.ex. de Internet-sidor som besökaren besökte. Varje gång vi besöker våra webbsidor skickas personuppgifter, inklusive IP-adressen för den Internetanslutning som används av den registrerade, till Google i USA. Dessa personuppgifter lagras av Google i USA. Google kan överföra dessa personuppgifter samlade genom det tekniska förfarandet till tredje part.

Den registrerade kan, som anges i vår Cookies policy, förhindra att cookies ställs in via vår webbplats när som helst genom en motsvarande justering av den webbläsare som används och därmed permanent neka inställningen av cookies. En sådan anpassning till den använda webbläsaren skulle också hindra Google från att ställa in en cookie på den registrerades datatekniska system. Dessutom kan cookies som redan används av Google raderas när som helst via en webbläsare eller andra program.

Dessutom har den registrerade möjligheten att invända mot den intressebaserade annonseringen av Google. För detta ändamål måste den registrerade ringa upp länken till

www.google.de/settings/ads  och gör önskade inställningar på varje webbläsare som används av den registrerade.
Ytterligare information och de faktiska bestämmelserna om databeskydd i Google kan hämtas under https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ .

13.6 Dataskyddsbestämmelser om tillämpning och användning av Google+

På denna webbplats har regulatorn integrerat Google+-knappen som en komponent. Google+ är ett så kallat socialt nätverk. Ett socialt nätverk är en social mötesplats på Internet, ett onlinemiljö som vanligtvis tillåter användare att kommunicera med varandra och interagera i virtuellt utrymme. Ett socialt nätverk kan fungera som en plattform för utbyte av åsikter och erfarenheter, eller göra det möjligt för Internetgemenskapen att tillhandahålla personlig eller företagsrelaterad information. Google+ tillåter användare av det sociala nätverket att inkludera skapandet av privata profiler, ladda upp foton och nätverk genom vänförfrågningar.

Verksamhetsbolaget för Google+ är Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Vid varje uppringning till en av de enskilda sidorna på den här webbplatsen, som drivs av regulatorn och på vilken en Google+-knapp har integrerats, laddar webbläsaren på datateknologins informationssystem automatiskt en visning av motsvarande Google + -knappen via Google + -knappen. Under det här tekniska förfarandet har Google gjort sig medveten om vilken specifika undersida på vår webbplats som besökaren besökte. Mer detaljerad information om Google+ finns under https://developers.google.com/+/

Om den registrerade är inloggad samtidigt till Google+, erkänner Google varje uppringning till vår webbplats av den registrerade och under hela vistelsens längd på vår webbplats, vilka specifika undersidor av vår Internet sida besökte den registrerade. Denna information samlas in via Google+-knappen och Google matchar detta med respektive Google+ konto som är kopplat till den registrerade.

Om den registrerade klickar på Google+-knappen integrerad på vår hemsida och ger en rekommendation på Google+ 1, tilldelar Google den här informationen till den personliga användarkontot för Google+ för den registrerade och lagrar personuppgifterna. Google lagrar rekommendationen för +1 +1 för den registrerade, gör den tillgänglig för allmänheten i enlighet med de villkor som den registrerade accepterat i detta hänseende. Därefter lagras och läggs en rekommendation på Google+ 1 av den registrerade på den här webbplatsen tillsammans med andra personuppgifter, till exempel Google Analytics-kontonamnet som används av den registrerade och det lagrade fotot, till andra Google-tjänster, till exempel sökmotorn resultat från Googles sökmotor, Google-konto för den registrerade eller på andra ställen, t.ex. på internet sidor, eller i samband med annonser. Google kan också länka besöket på denna webbplats med annan personlig information som lagras på Google. Google registrerar vidare denna personliga information i syfte att förbättra eller optimera de olika Googles tjänsterna.

Via Google+-knappen får Google information om att den registrerade besökte vår webbplats, om den registrerade vid inloggningen till vår webbplats loggas in på Google+. Detta inträffar oavsett om den registrerade klickar eller inte klickar på knappen Google+.

Om den registrerade inte vill överföra personuppgifter till Google kan han eller hon förhindra sådan överföring genom att logga ut från hans Google+ konto innan han ringer upp vår webbplats.

Ytterligare information och bestämmelser om dataskydd i Google kan hämtas under

https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ . Fler referenser från Google om Google+ 1-knappen kan erhållas under https://developers.google.com/+/web/buttons-policy .

13.7 Dataskyddsbestämmelser om tillämpning och användning av Google-AdWords

På denna webbplats har regulatorn integrerat Google AdWords. Google AdWords är en tjänst för Internet-annonsering som gör det möjligt för annonsören att placera annonser i Google-sökmotorresultat och Googles annonseringsnätverk. Google AdWords tillåter en annonsör att fördefiniera specifika sökord med hjälp av vilka en annons på Googles sökresultat först visas då användaren använder sökmotorn för att hämta ett sökordssökande sökresultat. I Googles annonseringsnät distribueras annonserna på relevanta webbsidor med hjälp av en automatisk algoritm, med hänsyn till de tidigare definierade sökorden.

Verksamhetsbolaget för Google AdWords är Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Syftet med Google AdWords är att marknadsföra vår webbplats genom att inkludera relevant annonsering på tredje parts webbplatser och i sökmotorns resultat från sökmotorn Google och en inplacering av tredjepartsannonsering på vår webbplats.

Om en registrerad når vår webbplats via en Google-annons, läggs en konverteringskaka in på datatekniken för den registrerade via Google. Definitionen av cookies förklaras i vår Cookies policy. En konverteringskaka förlorar sin giltighet efter 30 dagar och används inte för att identifiera den registrerade. Om kakan inte har löpt ut används konverteringskakan för att kontrollera om vissa undersidor, till exempel kundvagnen från ett onlinebutikssystem, hämtades på vår hemsida. Genom konverteringskakan kan både Google och regulatorn förstå om en person som nått en AdWords-annons på vår webbplats genererade försäljning, det vill säga genomförd eller avbruten en försäljning av varor.

Data och information som samlas in genom användningen av konverteringskakan används av Google för att skapa besökstatistik för vår webbplats. Besöksstatistiken används för att bestämma det totala antalet användare som har blivit betalda via AdWords-annonser för att fastställa framgången eller misslyckandet för varje AdWords-annons och att optimera våra AdWords-annonser i framtiden. Varken vårt företag eller andra Google AdWords-annonsörer får information från Google som kan identifiera den registrerade.

Konverteringskakan lagrar personlig information, t.ex. de Internet-sidor som besökaren besökte. Varje gång vi besöker våra webbsidor skickas personuppgifter, inklusive IP-adressen för den Internetanslutning som används av den registrerade, till Google i USA. Dessa personuppgifter lagras av Google i USA. Google kan överföra dessa personuppgifter samlade genom det tekniska förfarandet till tredje part.

Den registrerade kan när som helst förhindra att cookies ställs på vår hemsida, enligt vår Cookies policy, med hjälp av en motsvarande inställning av den använda webbläsaren och därmed permanent neka inställningen av cookies. En sådan inställning av den använda webbläsaren skulle också hindra Google från att placera en konverteringskaka på datasystemets datatekniska system. Dessutom kan en cookieuppsättning av Google AdWords raderas när som helst via webbläsaren eller andra program.

Den registrerade har möjlighet att invända mot den intressebaserade annonsen från Google. Därför måste den registrerade åtkomst från varje webbläsare som använder länken

www.google.de/settings/ads  och ställ in önskade inställningar.

Ytterligare information och gällande bestämmelser om dataskydd i Google kan hämtas under

https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ .

13.8 Dataskyddsbestämmelser om tillämpning och användning av Instagram

På denna webbplats har regulatorn inbyggda komponenter i tjänsten Instagram. Instagram är en tjänst som kan kvalificeras som en audiovisuell plattform som tillåter användare att dela foton och videoklipp samt sprida sådan information i andra sociala nätverk.

Operationsbolaget för de tjänster som Instagram erbjuder är Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Vid varje uppringning till en av de enskilda sidorna på den här webbplatsen, som drivs av regulatorn och på vilken en Instagram-komponent (Insta-knapp) integrerades, uppmanas Internet-webbläsaren på datateknologins informationssystem automatiskt automatiskt till nedladdning av en visning av motsvarande Instagram-komponent i Instagram. Under det här tekniska förfarandet blir Instagram medveten om vilken specifik undersida på vår webbplats som besökaren besökte.

Om den registrerade är inloggad samtidigt på Instagram, upptäcker Instagram vid varje uppringning till vår webbplats av den registrerade - och under hela vistelsens längd på vår webbplats - vilken specifik undersida på vår Internet Sidan har besökts av den registrerade. Denna information samlas in via Instagram-komponenten och är associerad med respektive registrans konto hos den registrerade. Om den registrerade klickar på en av instagramknapparna som är integrerade på vår hemsida, matchar Instagram den här informationen med den personliga Instagram-användarkontot för den registrerade och lagrar personuppgifterna.

Instagram tar emot information via Instagram-komponenten som den registrerade har besökt vår webbplats förutsatt att den registrerade är inloggad hos Instagram vid tidpunkten för samtalet till vår webbplats. Detta sker oberoende av om personen klickar på Instagram-knappen eller inte. Om en sådan överföring av information till Instagram inte är önskvärd för den registrerade, kan han eller hon förhindra detta genom att logga av från sitt Instagram-konto innan en uppringning till vår webbplats görs.

Ytterligare information och gällande dataskyddsbestämmelser i Instagram kan hämtas under

https://help.instagram.com/155833707900388 och https://www.instagram.com/about/legal/privacy .

13.9 Dataskyddsbestämmelser om tillämpning och användning av LinkedIn

Kontrollanten har integrerade komponenter i LinkedIn Corporation på denna webbplats. LinkedIn är ett webbaserat socialt nätverk som gör det möjligt för användare med befintliga affärskontakter att ansluta och skapa nya affärskontakter. Över 400 miljoner registrerade personer i mer än 200 länder använder LinkedIn. Således är LinkedIn för närvarande den största plattformen för affärskontakter och en av de mest besökta webbplatser i världen.

Verksamhetsbolaget i LinkedIn är LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. För privatlivets angelägenheter utanför USA, LinkedIn Ireland, är sekretesspolicyfrågor, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland ansvarig.

Vid varje uppringning till en av de enskilda sidorna på den här webbplatsen, som drivs av regulatorn och på vilken en LinkedIn-komponent (LinkedIn-plugin) integrerades, är webbläsaren på den datasystemets datatekniska system automatiskt ombedd att hämta en bild av motsvarande LinkedIn-komponent i LinkedIn. Ytterligare information om LinkedIn-plugin kan nås under https://developer.linkedin.com/plugins . Under det här tekniska förfarandet får LinkedIn kunskap om vilken specifik undersida av vår webbplats som besökaren besökte.

Om den registrerade är inloggad samtidigt på LinkedIn, upptäcker LinkedIn vid varje uppringning till vår webbplats av den registrerade - och under hela vistelsens längd på vår webbplats - vilken specifika undersida på vår Internet Sidan har besökts av den registrerade. Denna information samlas in via LinkedIn-komponenten och är associerad med den registrerades respektive LinkedIn-konto. Om den registrerade klickar på en av LinkedIn-knapparna som är integrerade på vår hemsida, tilldelas LinkedIn den här informationen till den personliga personliga LinkedIn-användarkontot och lagrar personuppgifterna.

LinkedIn tar emot information via den LinkedIn-komponent som den registrerade har besökt vår webbplats, förutsatt att den registrerade är inloggad på LinkedIn vid tidpunkten för uppringningen till vår webbplats. Detta inträffar oavsett om personen klickar på LinkedIn-knappen eller inte. Om sådan överföring av information till LinkedIn inte är önskvärd för den registrerade, kan han eller hon förhindra detta genom att logga ut från sitt LinkedIn-konto innan en uppringning till vår webbplats görs.

LinkedIn tillhandahåller under https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls  möjligheten att avregistrera från e-postmeddelanden, sms-meddelanden och riktade annonser samt förmågan att hantera annonsinställningar. LinkedIn använder även affiliates som Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua och Lotame. Inställningen av sådana cookies kan nekas under  https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy . Den tillämpliga integritetspolicyen för LinkedIn finns under https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy . LinkedIn Cookie Policy finns under https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy .

13.10 Dataskyddsbestämmelser om tillämpning och användning av Pinterest

På denna webbplats har regulatorn inbyggda komponenter i Pinterest Inc. Pinterest är ett så kallat socialt nätverk. Ett socialt nätverk är en Internet social mötesplats, ett online-community som tillåter användare att kommunicera och interagera med varandra i ett virtuellt utrymme. Ett socialt nätverk kan fungera som en plattform för utbyte av åsikter och erfarenheter, eller låta Internetgemenskapen tillhandahålla personlig eller företagsrelaterad information. Pinterest möjliggör för användarna av det sociala nätverket att bland annat publicera bildsamlingar och enskilda bilder samt beskrivningar av virtuella tangentbord (så kallade stift), som sedan kan delas av andra användares (så kallade re-pins) eller kommenterade.

Operationsföretaget Pinterest är Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA.

Vid varje uppringning till en av de enskilda sidorna på den här webbplatsen, som drivs av regulatorn och på vilken en Pinterest-komponent (Pinterest-plugin) integrerades, aktiveras webbläsaren på den registrerades datatekniska system automatiskt uppmanas att ladda ner via respektive Pinterest-komponent en visning av motsvarande Pinterest-komponent. Ytterligare information om Pinterest finns på https://pinterest.com/ . Under det här tekniska förfarandet får Pinterest kunskap om vilken specifik undersida på vår webbplats som besöks av den registrerade.

Om den registrerade är inloggad samtidigt på Pinterest, upptäcker Pinterest vid varje uppringning till vår hemsida av den registrerade - och under hela vistelsens längd på vår webbplats - vilken specifika undersida på vår Internet Sidan har besökts av den registrerade. Denna information samlas in via Pinterest-komponenten och är associerad med den registrerade Pinterest-kontot för den registrerade. Om den registrerade klickar på en av Pinterest-knapparna, integrerad på vår hemsida, tilldelar Pinterest denna information till den personliga Pinterest-användarkontot för den registrerade och lagrar personuppgifterna.

Pinterest tar emot information via Pinterest-komponenten som den registrerade har besökt vår webbplats, förutsatt att den registrerade är inloggad hos Pinterest vid tidpunkten för uppringningen till vår hemsida. Detta sker oberoende av om personen klickar på Pinterest-komponenten eller inte. If such transfer of information to Pinterest is not desirable for the registered person, he or she may prevent this by logging out of his Pinterest account before making a call to our site.

Datasäkerhetsriktlinjen publicerad av Pinterest, som finns tillgänglig under

https://about.pinterest.com/privacy-policy, tillhandahåller information om Pinterests insamling, behandling och användning av personuppgifter.

13.11 Dataskyddsbestämmelser om tillämpning och användning av Matomo

På denna webbplats har regulatorn integrerat Matomo-komponenten. Matomo är ett program med öppen källkod för webbanalys. Webanalys är insamling, samling och utvärdering av data om uppförande av besökare från webbplatser. Ett webbanalysverktyg samlar bland annat data på webbplatsen från vilken en registrerad kom till en webbplats (så kallad referrer), vilka sidor på webbplatsen var åtkomst eller hur ofta och under vilken tidsperiod en undersida var tittade. En webbanalys används främst för optimering av en webbplats och kostnads- och nyttoanalys av Internet-reklam.

Programvaran drivs på regulatorns server, de dataskyddskänsliga loggfilerna lagras uteslutande på den här servern.

Syftet med Matomo-komponenten är analysen av besökarnas flöden på vår hemsida. Kontrollenheten använder de erhållna uppgifterna och informationen bland annat för att utvärdera användningen av denna webbplats för att sammanställa onlinerapporter som visar aktiviteterna på våra internetsidor.

Matomo sätter en kaka på den datasystemets datatekniska system. Definitionen av cookies förklaras i vår Cookies policy. Med inställningen av kakan är en analys av användningen av vår hemsida aktiverad. Vid varje uppringning till en av de enskilda sidorna på den här webbplatsen är webbläsaren på datateknologins informationssystem automatiskt genom Matomo-komponenten som uppmanas att skicka in uppgifter i syfte att analysera online på vår server. Under det här tekniska förfarandet får vi kunskap om personuppgifter, såsom den registrerades IP-adress, som tjänar till att förstå besökarnas och klickens ursprung.

Kakan används för att lagra personlig information, till exempel åtkomsttid, platsen från vilken åtkomst gjordes och frekvensen av besök på vår hemsida. Vid varje besök på våra webbsidor överförs dessa personuppgifter, inklusive IP-adressen för den Internetanslutning som används av den registrerade, till vår server. Dessa personuppgifter lagras av oss. Vi vidarebefordrar inte dessa personuppgifter till tredje part.

Den registrerade kan, som anges i vår Cookies policy, förhindra att cookies ställs in via vår webbplats när som helst genom en motsvarande justering av den webbläsare som används och därmed permanent neka inställningen av cookies. En sådan anpassning till den använda webbläsaren skulle också hindra Matomo från att ställa in en cookie på den registrerades datatekniska system. Dessutom kan cookies som redan används av Matomo raderas när som helst via en webbläsare eller andra program.

Dessutom har den registrerade möjligheten att invända mot en samling av data avseende en användning av denna webbplats som genereras av Matomo samt bearbetning av dessa data av Matomo och chansen att utesluta sådana. För detta måste den registrerade ställa in en opt-out-cookie. Den opt-out-kakan som är inställd för detta ändamål är placerad på det datatekniska systemet som används av den registrerade. Om kakorna raderas på den registrerades system måste den registrerade ringa upp länken igen och ställa in en ny opt-out-cookie.

Med varje inställning av opt-out-cookien finns det emellertid möjlighet att regulatorernas webbplatser inte längre är fullt användbara för den registrerade.
Ytterligare information och gällande dataskyddsbestämmelser i Matomo kan hämtas under https://matomo.org/privacy/ .

13.12 Dataskyddsbestämmelser om tillämpning och användning av Twitter

På denna webbplats har regulatorn inbyggda komponenter av Twitter. Twitter är en flerspråkig, offentligt tillgänglig mikrobloggtjänst där användare kan publicera och sprida så kallade "tweets", t.ex. Korta meddelanden, som är begränsade till 280 tecken. Dessa korta meddelanden är tillgängliga för alla, inklusive de som inte är inloggade på Twitter. Tweetsna visas också till så kallade följare för respektive användare. Följare är andra Twitter-användare som följer en användares tweets. Dessutom kan Twitter låta dig adressera en bred publik via ishtags, länkar eller retweets.

Verksamhetsbolaget för Twitter är Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Vid varje uppringning till en av de enskilda sidorna på den här webbplatsen, som drivs av regulatorn och på vilken en Twitter-komponent (Twitter-knappen) integrerades, uppmanas webbläsaren på datateknets informationsteknologisystem automatiskt för att ladda ner en visning av motsvarande Twitter-komponent i Twitter. Ytterligare information om Twitter-knapparna finns under https://about.twitter.com/de/resources/buttons . Under det här tekniska förfarandet får Twitter kunskap om vilken specifik undersida på vår webbplats som besökaren besökte. Syftet med integreringen av Twitter-komponenten är en återutsändning av innehållet på denna webbplats för att tillåta våra användare att introducera denna webbsida till den digitala världen och öka våra besökarnumrar.

Om den registrerade är inloggad samtidigt på Twitter, upptäcker Twitter med varje uppringning till vår webbplats av den registrerade och under hela vistelsens längd på vår hemsida vilken specifik undersida på vår internetsida var besökte av den registrerade. Denna information samlas in via Twitter-komponenten och är associerad med den registrerades respektive Twitter-konto. Om den registrerade klickar på en av Twitter-knapparna som är integrerade på vår hemsida, tilldelar Twitter den här informationen till den personliga Twitter-användarkontot för den registrerade och lagrar personuppgifterna.

Twitter tar emot information via den Twitter-komponent som den registrerade har besökt vår webbplats, förutsatt att den registrerade är inloggad på Twitter vid tidpunkten för uppringningen till vår webbplats. Detta sker oberoende av om personen klickar på Twitter-komponenten eller inte. Om en sådan överföring av information till Twitter inte är önskvärd för den registrerade, kan han eller hon förhindra detta genom att logga ut från sitt Twitter-konto innan en uppringning till vår webbplats görs.

Gällande bestämmelser om dataskydd i Twitter kan komma åt under

https://twitter.com/privacy?lang=en .

13.13 Dataskyddsbestämmelser om tillämpning och användning av Xing

På denna webbplats har regulatorn inbyggda komponenter i XING. XING är ett internetbaserat socialt nätverk som gör att användarna kan ansluta sig till befintliga affärskontakter och skapa nya affärskontakter. De enskilda användarna kan skapa en personlig profil för sig själva på XING. Företag kan t.ex. skapa företagsprofiler eller publicera jobb på XING.

Operationsföretaget XING är XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Tyskland.

Vid varje uppringning till en av de enskilda sidorna på den här webbplatsen, som drivs av styrenheten och på vilken en XING-komponent (XING-plugin) integrerades, är webbläsaren på datateknets informationsteknologi system automatiskt uppmanas att ladda ner en visning av motsvarande XING-komponent i XING. Ytterligare information om XING-plugin-modulen kan komma åt under  https://dev.xing.com/plugins . Under det här tekniska förfarandet får XING kunskap om vilken specifik undersida på vår webbplats som besökaren besökte.

Om den registrerade är inloggad samtidigt på XING, upptäcker XING vid varje uppringning till vår webbplats av den registrerade - och under hela vistelsens längd på vår webbplats - vilken specifika undersida på vår Internet Sidan har besökts av den registrerade. Denna information samlas in via XING-komponenten och är associerad med respektive registrant XING-konto. Om den registrerade klickar på XING-knappen som är integrerad på vår webbplats, t.ex. "Dela" -knappen, tilldelar XING den här informationen till den personens personliga XING-användarkonto och lagrar personuppgifterna.

XING tar emot information via den XING-komponent som den registrerade har besökt vår webbplats, förutsatt att den registrerade är inloggad på XING vid tidpunkten för samtalet till vår webbplats. Detta sker oberoende av om personen klickar på XING-komponenten eller inte. Om en sådan överföring av information till XING inte är önskvärd för den registrerade, kan han eller hon förhindra detta genom att logga ut från sitt XING-konto innan en uppringning till vår webbplats görs.

Dataskyddsbestämmelserna publicerade av XING, som är tillgängligt under

https://www.xing.com/privacy , lämna information om insamling, behandling och användning av personuppgifter av XING. Dessutom har XING publicerat sekretessmeddelanden för XING-delningsknappen under https://www.xing.com/app/share?op=data_protection .

13.14 Dataskyddsbestämmelser om tillämpning och användning av YouTube

På denna webbplats har regulatorn inbyggda komponenter på YouTube. YouTube är en internetvideoportal som gör att videoutgivare kan ställa in videoklipp och andra användare kostnadsfritt, vilket också ger gratis visning, granskning och kommentar till dem. YouTube tillåter dig att publicera alla typer av videoklipp, så att du kan få tillgång till både fullfilmer och tv-sändningar, liksom musikvideor, släpvagnar och videor som användarna gör via internetportalen.

Verksamhetsbolaget till YouTube är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC är ett dotterbolag till Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Vid varje uppringning till en av de enskilda sidorna på den här webbplatsen, som drivs av regulatorn och på vilken en YouTube-komponent (YouTube-video) integrerades, uppmanas webbläsaren på datateknets informationsteknologisystem automatiskt för att ladda ner en visning av motsvarande YouTube-komponent. Ytterligare information om YouTube kan erhållas under https://www.youtube.com/intl/en/yt/about/ . Under det här tekniska förfarandet får YouTube och Google kunskap om vilken specifik undersida på vår webbplats som besökaren besökte.

Om den registrerade är inloggad på YouTube erkänner YouTube varje uppringning till en undersida som innehåller en YouTube-video, vilken specifika undersida på vår webbplats besökte den registrerade. Denna information samlas in av YouTube och Google och tilldelas respektive registrerade YouTube-konto.

YouTube och Google kommer att få information via den YouTube-komponent som den registrerade har besökt vår webbplats om den registrerade vid inloggningen till vår webbplats loggas in på YouTube. Detta sker oberoende av om personen klickar på en YouTube-video eller inte. Om en sådan överföring av denna information till YouTube och Google inte är önskvärd för den registrerade kan leveransen förebyggas om den registrerade loggar av från sitt eget YouTube-konto innan en uppringning till vår webbplats görs.

YouTubes bestämmelser om dataskydd, tillgänglig på

https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ , ge information om insamling, behandling och användning av personuppgifter av YouTube och Google.

13.15 Dataskyddsbestämmelser om tillämpning och användning av DoubleClick

På denna webbplats har regulatorn integrerade komponenter i DoubleClick av Google. DoubleClick är ett varumärke som tillhör Google, där marknadsföring av övervägande speciella marknadsföringslösningar marknadsförs till reklambyråer och utgivare.

Driftbolaget för DoubleClick av Google är Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

DoubleClick från Google överför data till DoubleClick-servern med varje visning, klick eller annan aktivitet. Var och en av dessa dataöverföringar utlöser en cookieförfrågan till den registrerade webbläsaren. Om webbläsaren accepterar den här förfrågan använder DoubleClick en cookie på den datasystems informationsteknologisystem. Definitionen av cookies förklaras i vår Cookies policy. Syftet med kakan är optimering och visning av reklam. Kakan används bland annat för att visa och placera användarrelaterad annonsering samt att skapa eller förbättra rapporter om reklamkampanjer. Dessutom serverar kakan för att undvika flera visningar av samma annons.

DoubleClick använder ett cookie-ID som krävs för att utföra den tekniska processen. Till exempel krävs cookie-ID för att visa en annons i en webbläsare. DoubleClick kan också använda cookie-id för att spela in vilka annonser som redan har visats i en webbläsare för att undvika dubbletter. Det är också möjligt för DoubleClick att spåra konverteringar genom cookie-id. Konverteringar tas till exempel när en användare tidigare har visat en DoubleClick-annonsannons, och han eller hon gör sedan ett köp på annonsörens webbplats med samma webbläsare.

En cookie från DoubleClick innehåller inga personuppgifter. En DoubleClick-cookie kan dock innehålla ytterligare kampanj-ID. Ett kampanj-ID används för att identifiera kampanjer som användaren redan har kontaktat.

Vid varje uppringning till en av de enskilda sidorna på denna webbplats, som drivs av kontrollenheten och där en DoubleClick-komponent integrerades, uppmanas Internet-webbläsaren på datateknologins system automatiskt av respektive DoubleClick-komponent att skicka data i syfte att annonsera online och fakturera provisioner till Google. Under det här tekniska förfarandet får Google kunskap om data som Google kan använda för att skapa provisionberäkningar. Google kan bland annat förstå att den registrerade har klickat på vissa länkar på vår hemsida.

Den registrerade kan, som anges i vår Cookies policy, förhindra att cookies ställs in via vår webbplats när som helst genom en motsvarande justering av den webbläsare som används och därmed permanent neka inställningen av cookies. En sådan anpassning till den använda webbläsaren skulle också hindra Google från att ställa in en cookie på den registrerades datatekniska system. Dessutom kan cookies som redan används av Google raderas när som helst via en webbläsare eller andra program.

Ytterligare information och gällande bestämmelser om dataskydd i DoubleClick kan hämtas under DoubleClick av Google https://www.google.com/intl/en/policies/ .

13.16 Betalningsmetod: Dataskyddsbestämmelser om användningen av PayPal som betalningsverksamhet

På denna webbplats har regulatorn inbyggda komponenter i PayPal. PayPal är en online betalningstjänstleverantör. Betalningar behandlas via så kallade PayPal-konton, som representerar virtuella privata eller företagskonton. PayPal kan också bearbeta virtuella betalningar via kreditkort när en användare inte har ett PayPal-konto. Ett PayPal-konto hanteras via en e-postadress, varför det inte finns några klassiska kontonummer. PayPal gör det möjligt att utlösa betalningar online till tredje part eller att få betalningar. PayPal accepterar också förvaltarfunktioner och erbjuder köparskyddstjänster.

Det europeiska operativa bolaget i PayPal är PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg.

Om den registrerade väljer "PayPal" som betalningsalternativ i webbshopen under beställningsprocessen skickar vi automatiskt data från den registrerade till PayPal. Genom att välja detta betalningsalternativ accepterar den registrerade överföringen av personuppgifter som krävs för betalningsbehandling.

Personuppgifterna som skickas till PayPal är vanligtvis förnamn, efternamn, adress, e-postadress, IP-adress, telefonnummer, mobilnummer eller annan information som krävs för betalningsbehandling. Vid bearbetning av inköpsavtalet krävs också sådana personuppgifter, som är i samband med respektive order.

Dataöverföringen riktar sig till betalningsbehandling och bedrägeribekämpning. Kontrollenheten överför personuppgifter till PayPal, särskilt om ett legitimt intresse för överföringen ges. De personuppgifter som utväxlas mellan PayPal och den registeransvarige för behandling av data kommer att sändas via PayPal till ekonomiska kreditbyråer. Denna överföring är avsedd för identitets- och kreditvärdighetskontroller.

PayPal kommer vid behov att vidarebefordra personuppgifter till medlemsförbund och tjänsteleverantörer eller underleverantörer i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla avtalsförpliktelser eller för att uppgifter ska behandlas i ordern.

Den registrerade har möjlighet att när som helst återkalla samtycke för hantering av personuppgifter från PayPal. En återkallelse får inte påverka personuppgifter som måste behandlas, användas eller överföras i enlighet med (kontraktsmässig) betalningsbehandling.

Gällande bestämmelser om dataskydd i PayPal kan hämtas under https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full .

14. Rättslig grund för bearbetningen

Konst. 6 (1) tänd. en GDPR fungerar som den rättsliga grunden för bearbetningsoperationer för vilka vi erhåller samtycke för ett specifikt förädlingsändamål. Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig för utförandet av ett kontrakt till vilket den registrerade är part, vilket exempelvis är fallet när bearbetningsoperationer är nödvändiga för leverans av varor eller att tillhandahålla någon annan tjänst, är behandlingen baserat på artikel 6.1 lit. b GDPR. Detsamma gäller sådana behandlingar som är nödvändiga för att genomföra före kontraktsåtgärder, till exempel vid undersökningar om våra produkter eller tjänster. Är vårt företag föremål för en laglig skyldighet enligt vilken behandling av personuppgifter krävs, t.ex. för att skatteförpliktelser uppfylls, är behandlingen baserad på Art. 6 (1) tänd. c GDPR. I sällsynta fall kan behandling av personuppgifter vara nödvändigt för att skydda den registrerades livsintressen eller en annan fysisk person. Detta skulle exempelvis vara fallet om en besökare skadades i vårt företag och hans namn, ålder, sjukförsäkring eller annan viktig information skulle behöva vidarebefordras till en läkare, sjukhus eller annan tredje part. Då skulle behandlingen vara baserad på Art. 6 (1) tänd. d GDPR. Slutligen kan bearbetningsoperationer baseras på artikel 6.1 lit. f GDPR. Denna rättsliga grund används för bearbetning som inte omfattas av någon av ovan nämnda rättsliga grunder, om bearbetning är nödvändig för de legitima intressen som bolaget eller tredje part förfogar över, utom om sådana intressen bryts mot intressena eller grundläggande rättigheter och friheter hos den registrerade som kräver skydd av personuppgifter. Sådana bearbetningsoperationer är särskilt tillåtna eftersom de specifikt har nämnts av den europeiska lagstiftaren. Han ansåg att ett berättigat intresse skulle kunna antas om den registrerade är en kund hos den registeransvarige (skäl 47, mening 2 GDPR).

15. Period för vilken personuppgifterna ska lagras

Kriterierna för att bestämma lagringsperioden för personuppgifter är den lagstadgade lagringsperioden. Efter utgången av denna period raderas motsvarande data rutinmässigt, så länge det inte längre är nödvändigt för att kontraktet fullgörs eller kontraktet inleds.

16. Tillhandahållande av personuppgifter som lagstadgade eller avtalsenliga krav Krav som krävs för att ingå kontrakt Den registrerades skyldighet att lämna personuppgifter möjliga följder av misslyckande att tillhandahålla sådan information

Vi förtydligar att tillhandahållandet av personuppgifter delvis krävs enligt lag (t.ex. skattebestämmelser) eller kan också härröra från avtalsbestämmelser (t ex information om avtalspartnern). Ibland kan det vara nödvändigt att ingå ett avtal om att den registrerade ger oss personuppgifter, vilka därefter måste behandlas av oss. Den registrerade är till exempel skyldig att ge oss personuppgifter när vårt företag tecknar avtal med honom eller henne. Den icke-tillhandahållande av personuppgifter skulle få till följd att kontraktet med den registrerade inte kunde ingås. Innan personuppgifter tillhandahålls av den registrerade måste den registrerade kontakta vår dataskyddspersonal. Vårt dataskyddspersonal förtydligar den registrerade om tillhandahållandet av personuppgifterna krävs enligt lag eller kontrakt eller är nödvändig för ingående av kontraktet, om det finns en skyldighet att tillhandahålla personuppgifter och konsekvenserna av att inte tillhandahålla personuppgifterna.

17. Förekomsten av automatiserat beslutsfattande

Som ansvarigt företag använder vi inte automatiskt beslutsfattande eller profilering.

18. Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet

Utan att det påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel, ska varje registrerad som anser att behandlingen av personuppgifter som avser henne eller honom strider mot denna förordning ha rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där han eller hon har sin hemvist eller sin arbetsplats eller där det påstådda intrånget begicks.

Den tillsynsmyndighet till vilken klagomålet har ingetts ska underrätta den enskilde om hur arbetet med klagomålet fortskrider och vad resultatet blir, inbegripet möjligheten till rättslig prövning enligt artikel 78 GDPR.

19. Sekretesspolicy ändras; återanvända

SC CYLEX TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI SRL förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy i enlighet med bestämmelserna om skydd av personuppgifter. Du hittar den nuvarande versionen på den här tiden eller i en annan, som lätt kan hittas på vår hemsida eller applikation.

Denna sekretesspolicy har genererats av generalsekretariatet för skydd av personuppgifter för externa dataskyddspersonal som utvecklats i samarbete med mediarätten advokater från WBS-LAW.